Екип      Услуги      Контакти   English


 • Съставяне, прочитане и удостоверяване на нотариални актове за сделки с недвижими имоти: продажба, дарение, замяна, ипотека, прехвърляне срещу издръжка и гледане, прехвърляне в изпълнение на задължение, учредяване право на строеж, право на ползване, право на преминаване и др.
 • Съставяне и подписване на констативни нотариални актове на база представени документи, удостоверяващи правото на собственост
 • Извършване на обстоятелствена проверка при липса на титул за собственост и доказано владение
 • Приемане за съхранение на саморъчни завещания, документи и книжа
 • Извършване на нотариални завещания
 • Обявяване и издаване на препис от саморъчни завещания
 • Извършване на актове за отмяна на нотариални и саморъчни завещание
 • Изготвяне и връчване на нотариални покани
 • Съставяне на констативни протоколи за явяване или неявяване на лица пред нотариуса и констатиране на техните изявления, включително относно съдържанието на интернет страници
 • Удостоверяване на верноста на преписи от документи
 • Удостоверяване на подписите, датата, съдържанието на:
    - пълномощни
    - декларации
    - разписки за суми
    - гаранции
    - записи на заповед
    - молби за учредяване и заличаване на ипотеки
    - на договори: за прехвърляне на собственост върху МПС, делба, наем, заем, дружество, поръчка, изработка и др.
    - декларации за отказ от права
    - декларации за промяна на режима на имуществени отношения между съпрузите
    - брачни договори - преди и по време на брака
    - протоколи от общи събрания на търговски дружества
 • Изготвяне на пълномощни, декларации, разписки за суми, гаранции, записи на заповед, молби за учредяване и заличаване на ипотеки и на договори /за прехвърляне на собственост върху МПС, делба, наем, заем, дружество, поръчка, изработка, декларации за отказ от права, декларации за промяна на режима на имуществени отношения между съпрузите, брачни договори.
 • Посредничество за изясняване волята на страните
 • Устни и писмени консултации
 • Изготвяне и проверка на проекти на документи, свързани с нотариалната дейност • 2010 © Notarpetrova.com